แบบฟอร์มสำรวจลักษณะงานและองค์กรเบื้องต้น

                            ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริการเป็นหลัก จากการทำสำรวจอย่างสม่ำเสมอ พบว่าลูกค้ายังคงใช้ซอฟท์แวร์และบริการจากเราสูงถึง95% ส่วนใหญ่ให้คะแนนความพอใจ สินค้าและบริการของเรา มากกว่า 7 ใน 10 และบางส่วนยังให้คะแนนความพอใจสูงมาก จากการสำรวจพบว่าลูกค้าที่เลิกใช้ มักจะมีสาเหตุมาจากการที่เรามีข้อมูลของลูกค้า ไม่เพียงพอตั้งแต่ขั้นตอนการขาย อีกทั้งขณะนี้ซอฟท์แวร์ของเรา ได้ขยายกว้างออกไปใน อุตสาหกรรมที่หลากหลาย ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพการบริการของเรา และเพื่อ ประโยชน์ของลูกค้าเอง ที่จะได้รับคำตอบว่า “สามารถนำไปใช้ได้หรือไม่?” ตั้งแต่ก่อนการ ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของเรา จึงขอความกรุณาตอบคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจการ ของท่าน เพื่อให้ทางบริษัทฯ ใช้ศึกษาความเป็นไปได้ของการนำสินค้าและบริการของเรา ไปใช้บริหารงานองค์กรของท่าน

1. ท่านรู้จักบริษัท เจดีวัน อินโฟเทค จำกัด จากที่ใด

2. โครงสร้างขององค์กร (ORGANIZATION CHART)

3. ประเภทธุรกิจ หากมีหลายประเภท กรุณาใส่หมายเลยตามลำดับธุรกิจหลัก

4. ปัจจุบันมีซอฟท์แวร์ระบบบัญชี /ERP ใช้ในการทำงานหลักขององค์กรหรือไม่

5. Hardware and Network ที่มีในองค์กร

6. กำหนดเวลาที่จะเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการจากทางบริษัทฯ เมื่อใด

7. รายละเอียดของธุรกิจ ที่เป็นงานหลัก (core process) ขององค์กร

8. จำนวนพนักงานที่ต้องใช้งานโปรแกรม
คน