PRODUCT

โปรแกรม Forma/Formula ERP

           เป็นระบบ ERP ที่ช่วยจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ที่มีความน่าเชื่อถือ มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง สามารถรองรับ และช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
คุณสมบัติของโปรแกรม Forma/Formula ERP เป็นซอฟท์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับระบบงานต่างๆในธุรกิจที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเชื่อมโยงการทำงานในแต่ละฟังก์ชั่นแบบสมบูรณ์แบบ และมีระบบที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภายในตัวเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงานเบื้องต้น ทำให้สามารถใช้ระบบเพื่อการอำนวยความสะดวกในการทำงาน และลดความซ้ำซ้อนการทำงานประจำได้ นอกจากนี้ระบบยังถูกออกแบบมาเพื่อการรองรับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ มีความถูกต้อง รวดเร็ว ในการประมวลผลต่างๆ

ประกอบด้วยฟังก์ชั่นพื้นฐานดังต่อไปนี้

Financial Management

ควบคุมกิจกรรมทางบัญชีการเงิน ได้แก่ บัญชีแยกประเภท บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ การบริหารเช็คและธนาคาร รวมถึงบัญชีสินทรัพย์

ระบบบัญชีแยกประเภท Super GL: General Ledger
ระบบลูกหนี้การค้า AR : Account Receivable
ระบบเจ้าหนี้การค้า AP : Account Payable
ระบบเช็คและธนาคาร CQ : Cheque & Bank
ระบบสินทรัพย์ FA : Fixed Asset
ระบบเงินสดย่อย PE : Petty Cash
ระบบเงินทดรองจ่าย AC : Advance Cash

Distribution Management

           ควบคุมกิจกรรมทางด้านการซื้อ การขาย ทั้งภายในและต่างประเทศ และการควบคุม จัดการ บริหารสินค้าคงคลังในระบบ

ระบบขาย SO : Sale Order
ระบบจัดซื้อ PO : Purchase Order
ระบบควบคุมคลังสินค้า IC : Inventory Control

Manufacturing Management

           ควบคุมกิจกรรมทางการผลิต สามารถวางแผนการใช้วัตถุดิบได้อย่างสอดคล้องกับกำลังการผลิต รองรับทั้งการผลิตแบบ Made to order และ Made to Stock สามารถกำหนดสูตรการผลิตได้หลาย Revision ไม่จำกัด level สะท้อนภาพรวมของต้นทุนที่แท้จริงทั้งในอดีตและปัจจุบัน สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้มากขึ้น

ระบบบริหารการผลิต MM : Material Management
ระบบวางแผนการผลิต MRP : Material Requirement Planing

โดยระบบ ERP แบ่งออกเป็นหลากหลายรุ่นตามความเหมาะสมของธุรกิจดังต่อไปนี้

Forma TRD
FORMA TRD เป็นระบบ ERP สำหรับทุกธุรกิจที่ต้องการสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง รองรับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ รองรับการใช้งานพร้อมกันได้อย่างไม่จำกัด รวมถึงสามารถปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับการทำงานจริงของแต่ละองค์กรได้
Read more.
Forma MRP
Forma MRP ระบบวางแผนการผลิต วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบและบริหารการผลิตแบบครบวงจร สามารถปรับระบบให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของแต่ละบริษัท
Read more.
FORMULA ERP
FORMULA ERP ระบบการจัดการทางการเงินประสิทธิภาพสูงเป็นระบบบัญชีที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ตั้งแต่การ Online Post, Online Update และOnline Correction ระบบทั้งหมด คือระบบซื้อ, ระบบขาย, ระบบลูกหนี้, ระบบเจ้าหนี้, ระบบสินค้าคงคลัง, ระบบบัญชีแยกประเภท,ระบบสินทรัพย์ถาวร ระบบเช็ค และเงินฝากธนาคาร, ระบบงบประมาณ,
Read more.
Formula Express
Formula Express ระบบ ERP เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงกลางที่มีผู้ใช้งานพร้อมกันไม่เกิน 15 users ที่ต้องการเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร สามารถตอบโจทย์ในการนำพาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน
Read more.
Formula SQL
Formula SQL ระบบ ERP สำหรับธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป ที่มองหาระบบที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตขององค์กรในการบริหารงานโดยรวมอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลเพื่อการบริหารองค์กรอย่างถูกต้องแม่นยำ
Read more.
Formula Manufacturing
ระบบผลิต : Formula Manufacturing Program MRP (Manufacturing Requirement Planning: MRP software) ระบบที่ช่วยวางแผนทางด้านการผลิตการจัดการวัตถุดิบและเครื่องจักร ซึ่งช่วยให้ ผู้ผลิต(Manufacturer) สามารถบริหารปริมาณสินค้าคงคลังและมี การใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ ประกอบการสามารถคำนวณราคาต้นทุน ในการผลิตที่แท้จริงได้อีกด้วย Program MRP
Read more.