Formula Manufacturing

  • 1

Formula Manufacturing

Category:Uncategorized

ระบบผลิต : Formula Manufacturing

Program MRP (Manufacturing Requirement Planning: MRP software) ระบบที่ช่วยวางแผนทางด้านการผลิตการจัดการวัตถุดิบและเครื่องจักร ซึ่งช่วยให้ ผู้ผลิต(Manufacturer) สามารถบริหารปริมาณสินค้าคงคลังและมี การใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ ประกอบการสามารถคำนวณราคาต้นทุน ในการผลิตที่แท้จริงได้อีกด้วย Program MRP สามารถทำงานแยกอิสระ หรือเชื่อมโยงกับ Program Accounting Financial ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้กับอุตสาหกรรมในหลายประเภท ทั้งแบบการผลิตตามสั่ง (Make to Order) และแบบการผลิตเพื่อเก็บเข้าคลัง (Make to Stock), แบบ Discrete , Repetitive, Assembly, Batch และ Job Shop
จากประสบการณ์ในการผลิตซอฟท์แวร์ชื่อ Formula มากว่า 10 ปี จนสามารถเป็นผู้นำในการผลิตซอฟท์แวร์ทางด้านบัญชี ให้ผู้อื่นเดินตามและมีจำนวนผู้ใช้งานบน Windows มากที่สุด ทีมงานคริสตอลซอฟท์จึงไม่หยุดอยู่แต่เพียงแค่นั้น ทางบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Forma ขึ้นมาสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่รองรับระบบการผลิตทั้งในส่วนการ วางแผนการผลิตโดยสามารถที่จะเช็คความเป็นไปได้ของแผนการผลิตเทียบกับกำลัง การผลิต, การจัดการวางแผนวัตถุดิบ MRP (Material Requirement Planning) และการติดตามงานในระบบ shop floor  และช่วยทำรายการอัตโนมัติสำหรับ งานจัดซื้อ, งานเบิกวัตถุดิบเข้าสู่การผลิต, งานรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลัง เป็นต้น ท้ายสุดการหาต้นทุนของสินค้าตามจริง (Actual Cost) สามารถที่จะเป็นไปได้ ทำให้สามารถที่จะให้ความสนใจในการปรับปรุงกิจกรรม(Process Improvement) ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าตัวที่ต้นทุนมีค่าสูงได้ถูกต้อง

1 Comment

Dzejtx

January 13, 2024at 8:01 pm

different types of allergy medicine antihistamine nasal spray canada exact allergy pills

Leave a Reply