Category Archives: Uncategorized

  • 0

Formula Manufacturing

Category:Uncategorized

ระบบผลิต : Formula Manufacturing

Program MRP (Manufacturing Requirement Planning: MRP software) ระบบที่ช่วยวางแผนทางด้านการผลิตการจัดการวัตถุดิบและเครื่องจักร ซึ่งช่วยให้ ผู้ผลิต(Manufacturer) สามารถบริหารปริมาณสินค้าคงคลังและมี การใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ ประกอบการสามารถคำนวณราคาต้นทุน ในการผลิตที่แท้จริงได้อีกด้วย Program MRP สามารถทำงานแยกอิสระ หรือเชื่อมโยงกับ Program Accounting Financial ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้กับอุตสาหกรรมในหลายประเภท ทั้งแบบการผลิตตามสั่ง (Make to Order) และแบบการผลิตเพื่อเก็บเข้าคลัง (Make to Stock), แบบ Discrete , Repetitive, Assembly, Batch และ Job Shop
จากประสบการณ์ในการผลิตซอฟท์แวร์ชื่อ Formula มากว่า 10 ปี จนสามารถเป็นผู้นำในการผลิตซอฟท์แวร์ทางด้านบัญชี ให้ผู้อื่นเดินตามและมีจำนวนผู้ใช้งานบน Windows มากที่สุด ทีมงานคริสตอลซอฟท์จึงไม่หยุดอยู่แต่เพียงแค่นั้น ทางบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Forma ขึ้นมาสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่รองรับระบบการผลิตทั้งในส่วนการ วางแผนการผลิตโดยสามารถที่จะเช็คความเป็นไปได้ของแผนการผลิตเทียบกับกำลัง การผลิต, การจัดการวางแผนวัตถุดิบ MRP (Material Requirement Planning) และการติดตามงานในระบบ shop floor  และช่วยทำรายการอัตโนมัติสำหรับ งานจัดซื้อ, งานเบิกวัตถุดิบเข้าสู่การผลิต, งานรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลัง เป็นต้น ท้ายสุดการหาต้นทุนของสินค้าตามจริง (Actual Cost) สามารถที่จะเป็นไปได้ ทำให้สามารถที่จะให้ความสนใจในการปรับปรุงกิจกรรม(Process Improvement) ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าตัวที่ต้นทุนมีค่าสูงได้ถูกต้อง

  • 0

Formula SQL

Category:Uncategorized

Formula SQL

ระบบ ERP สำหรับธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป ที่มองหาระบบที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตขององค์กรในการบริหารงานโดยรวมอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลเพื่อการบริหารองค์กรอย่างถูกต้องแม่นยำ


  • 0

Formula Express

Category:Uncategorized

Formula Express ระบบ ERP

เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงกลางที่มีผู้ใช้งานพร้อมกันไม่เกิน 15 users ที่ต้องการเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร สามารถตอบโจทย์ในการนำพาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน


  • 0

FORMULA ERP

Category:Uncategorized

FORMULA ERP
ระบบการจัดการทางการเงินประสิทธิภาพสูงเป็นระบบบัญชีที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน
ตั้งแต่การ Online Post, Online Update และOnline Correction ระบบทั้งหมด คือระบบซื้อ, ระบบขาย, ระบบลูกหนี้, ระบบเจ้าหนี้, ระบบสินค้าคงคลัง, ระบบบัญชีแยกประเภท,ระบบสินทรัพย์ถาวร ระบบเช็ค และเงินฝากธนาคาร, ระบบงบประมาณ, ระบบ Costing ระบบ Consolidate, ระบบสกุลเงินต่างประเทศ, ระบบภาษี ระบบรักษาควมปลอดภัย และระบบบำรุงรักษาข้อมูล สามารถคำนวณยอดรวมต่างๆ ได้ถูกต้องและง่ายดายต่อผู้ใช้งาน แม้ในการยกเลิกรายการ
ระบบก็ทำการกลับบัญชีให้อัตโนมัติ Crystal FORMULA จึงเป็นทั้ง ผู้รักษา ผู้แจกแจง และผู้ตรวจสอบข้อมูลในคราวเดียวกัน Crystal FORMULA มีระบบ Management Information System (MIS) และระบบวิเคราะห์การเงิน (Financail Analysis System) สำหรับผู้บริหารในการนำข้อมูลไปใช้ ประกอบการตัดสินใจบริหารโดยเฉพาะเมื่อระบบการจัดการ ระบบวิเคราะห์ ผนวกกับข้อมูลการเงิน ฝ่ายบริหารจะรู้ถึงสถานะภาพที่แท้จริงได้ในทันที ทำให้ธุรกิจมีการปรับกลยุทธ์ได้รวดเร็ว และมีความพร้อมต่อการรับมือกับธุรกิจข้ามชาติที่ใช้ IT เป็นอาวุธ


  • 0

Forma MRP

Category:Uncategorized

Forma MRP

ระบบวางแผนการผลิต วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบและบริหารการผลิตแบบครบวงจร สามารถปรับระบบให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของแต่ละบริษัท


  • 0

Forma TRD

Category:Uncategorized

FORMA TRD

เป็นระบบ ERP สำหรับทุกธุรกิจที่ต้องการสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง รองรับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ รองรับการใช้งานพร้อมกันได้อย่างไม่จำกัด รวมถึงสามารถปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับการทำงานจริงของแต่ละองค์กรได้