BI Solution

BI Solution

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม BI (Business Intelligent) ให้ผู้บริหารมีเครื่องมือทางธุรกิจ (Business Tool) ในการวิเคราะห์หลากหลายมุมมอง ได้เห็นภาพรวมต่าง ๆ ขององค์การ ได้อย่างรวดเร็ว